Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, że:

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Szlązak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Szkoła Języków Obcych „Martin’s School” Marcin Szlązak, z siedzibą przy ulicy Bukowińska 24C lok. 9, 02-703 Warszawa, NIP 838-181-76-17, zwany dalej „Administratorem”.


 2. Cel przetwarzania danych, podstawy prawne oraz prawnie uzasadniony interes (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. przesyłania informacji handlowych i marketingowych, m. in. na temat aktualnych zniżek, promocji i dodatkowych zajęciach, które organizuje Administrator (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  2. zawarcia i wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  4. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), w przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

  Twoje dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy wykonaniu Umowy (lektorzy, obsługa księgowa, prawna i administracyjna) oraz podmiotom publicznym w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania Umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń (dwa lata od daty rozwiązania umowy, przy czym koniec terminu następuje na koniec roku kalendarzowego).

  Dane osobowe niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 5. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 6. Wymóg podania danych

  Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i wykonania Umowy. W przypadku przesyłania informacji handlowych i marketingowych podanie danych jest dobrowolne.

 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.