Realizacja Szkoleń

 1. Sesje szkoleniowe odbywać się będą w miejscu i terminach ustalonych przez Strony.
 2. W przypadku odwołania sesji szkoleniowej z przyczyn losowych lub niezależnych od kursanta,
  Strony uzgodnią dogodny termin odrobienia sesji. 
 3. Sesja szkoleniowa może być odwołana przez kursanta najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem.  
 4. W przypadku odwołania sesji szkoleniowej z wyprzedzeniem krótszym niż 24 godziny, sesja szkoleniowa będzie traktowana jako zrealizowana.
 5. W przypadku odwołania sesji szkoleniowej z wyprzedzeniem krótszym niż 24 godziny z powodów losowych i niezależnych od Szkoły, Strony mogą uzgodnić odrobienie sesji w dogodnym dla obu Stron terminie.

Zgłaszanie zastrzeżeń co do jakości Szkoleń

 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości Szkoleń lub profesjonalizmu lektora prowadzącego Szkolenie,
  Kursant jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Szkole w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Kursant zobowiązuje się do wyjaśnienia sprawy poprzez rozmowę ze Szkołą i lektorem prowadzącym Szkolenia w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Po wyjaśnieniu sprawy Szkolenie jest kontynuowane z dotychczasowym lub nowym lektorem przydzielonym przez Szkołę.

Wynagrodzenie i warunki płatności

 1. Wynagrodzenie za Szkolenie, płatne będzie przez Kursanta na podstawie wystawionej przez szkołę faktury.
 2. Faktura, o której mowa w ust. 1 będzie wystawiana i dostarczana Kursantowi do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca, w którym usługi są świadczone.
 3. Płatności dokonywane będą przez Kursanta w terminie 5 (pięciu) dni od daty otrzymania faktury przez Szkołę.
 4. Płatności realizowane będą na rachunek Szkoły wskazany na fakturze lub w formie gotówkowej.
 5. Faktura będzie wystawiana przez Szkołę z góry (w formie zaliczki) za ilość zajęć określoną w wybranym przez kursanta pakiecie. Jednocześnie Kursant zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich sesji szkoleniowych, za które Kursant zapłacił.

Zwroty

 1. W przypadku rezygnacji z kursu, zwrotu środków Szkoła dokonuje do 14 dni od rozpoczęcia kursu. 
 2. W przypadku rezygnacji z kursu po upływie 14 dni od jego rozpoczęcia, zwrot niewykorzystanych środków można odebrać jedynie w formie Vouchera.
 3. Voucher może zrealizować osoba rezygnująca lub osoba nie zapisana na żaden z kursów w Szkole przez kolejne 3 miesiące od daty rezygnacji.