REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MARTINSCHOOL.PL

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ROLA SERWISU MARTINSCHOOL.PL
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W MARTINSCHOOL.PL
 5. ZŁOŻENIE ZAPYTANIA, ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ KURSÓW
 6. OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA KURSÓW
 7. WARUNKI ZAKUPU I KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW
 8. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY
 9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 10. REKLAMACJE USŁUG
 11. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://martinschool.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”, „Martinschool.pl”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie zamówień i zapytań ofertowych oraz zawarcie i realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem, 

Zespół Martinschool.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Marcin Szlązak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN SZLĄZAK MARTIN’S SCHOOL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Bukowińska 24C/9, 02-703 Warszawa, NIP: 8381817617, REGON: 368560350, adres poczty elektronicznej: office@martinschool.pl oraz numer telefonu: +48 507 004 281 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Vouchera do elektronicznego koszyka oraz wybranie sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – każdy podmiot, który zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą albo kupuje lub zamierza zakupić Voucher, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KURS – kurs nauki języków obcych organizowany przez Usługodawcę na rzecz Klienta. Kurs dzieli się na pojedyncze spotkania, które prowadzone są przez Lektorów.
 8. LEKTOR – Usługodawca albo podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, który w imieniu Usługodawcy prowadzi Kursy dla Klientów. Informacje o Lektorach współpracujących z Usługodawcą podane są w odpowiedniej zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego.
 9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i aktualnościach dotyczących Serwisu Internetowego oraz Kursów.
 10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 11. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, MARTINSCHOOL.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://martinschool.pl
 14. UMOWA umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą, na podstawie której Klient jest uprawniony do udziału w Kursie oraz zobowiązany do zapłaty Usługodawcy ceny Kursu, a Usługodawca obowiązuje się zorganizować Kurs zgodnie z ustaleniami z Klientem. 
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 16. USŁUGOBIORCA – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 17. USŁUGODAWCA – Marcin Szlązak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN SZLĄZAK MARTIN’S SCHOOL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Bukowińska 24C/9, 02-703 Warszawa, NIP: 8381817617, REGON: 368560350, adres poczty elektronicznej: office@martinschool.pl oraz numer telefonu: +48 507 004 281.  
 18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 19. VOUCHER – karta podarunkowa umożliwiająca jej posiadaczowi opłacenie udziału w Kursie w ciągu oznaczonego na niej terminu ważności oraz do wysokości zapisanej na niej kwoty. Voucher nie jest samodzielnym towarem ani usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym posiadacza do skorzystania z Kursu na warunkach na nim podanych.
 20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zakupu Vouchera od Usługodawcy.
 21. ROLA SERWISU MARTINSCHOOL.PL

Za pośrednictwem Martinschool.pl możliwe jest zapoznanie się ze szczegółami działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę w zakresie organizacji Kursów nauki języków obcych. Martinschool.pl pozwala również na nawiązanie kontaktu z Usługodawcą celem zapisu na Kurs albo rozpoczęcia współpracy w roli Lektora, w zależności od wyboru Usługobiorcy, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Serwis Internetowy umożliwia także wybór oraz zakup Vouchera do wykorzystania na Kursy dostępne w ofercie Usługodawcy.

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca nie może wykorzystywać Serwisu do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się podejmowania działań, których celem lub skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Serwisu, w tym wyrządzenie szkód po stronie Usługodawcy i innych Usługobiorców korzystających z Serwisu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki umowne i ustawowe Usługodawcy).
 6. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W MARTINSCHOOL.PL
 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępne jest bezpłatnie dla każdego Usługobiorcy na warunkach wskazanych w poniższym Regulaminie.
 2. Usługodawca udostępnia następujące Usługi Elektroniczne w Serwisie Internetowym:
 1. Formularz Kontaktowy.
 2. Formularz Zamówienia.
 3. Newsletter.
 1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania określony jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 2. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne może być podanie przez Usługobiorcę treści zapytania kierowanego do Usługodawcy oraz danych kontaktowych, które umożliwią Usługodawcy nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
 3. Na stronach Serwisu Internetowego dostępnych jest wiele Formularzy Kontaktowych. Każdy Formularz Kontaktowy może mieć inne przeznaczenie, takie jak np. zbieranie zapisów na Kursy albo rekrutacja Lektorów, w zależności od informacji podanych obok Formularza Kontaktowego na stronie Serwisu. Usługobiorca obowiązany jest korzystać z Formularza Kontaktowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymać się od podawania informacji nieprawdziwych i niezgodnych z faktycznym zamiarem Usługobiorcy.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych zobowiązań względem Usługodawcy.
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Vouchera do elektronicznego koszyka dostępnego w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących zawieranej umowy: rodzaj Vouchera/ów, ilość Voucher/ów, miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, niezbędne jest podanie również nazwy firmy i numeru NIP.
 6. Usługobiorca obowiązany jest podawać w Formularzu Zamówienia wyłącznie rzetelne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym dane. Usługobiorcy zabrania się składania Zamówień w innym zamiarze niż dokonanie zakupu Vouchera.
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 8. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w odpowiedniej rubryce widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia adres e-mail Usługobiorcy zostaje dodany do bazy Newslettera.
 9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@martinschool.pl
 10. Wszelkie reklamacje oraz inne zgłoszenia dotyczące Usług Elektronicznych oraz sposobu działania Serwisu Internetowego mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej Usługodawcy: office@martinschool.pl. Usługobiorca powinien podać swoje dane kontaktowe oraz przedstawić zwięźle informacje dotyczące zgłaszanego problemu technicznego lub innej nieprawidłowości. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
 11. ZŁOŻENIE ZAPYTANIA, ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ KURSÓW
 1. Umowa dotycząca udziału w Kursie może zostać zawarta na podstawie zapytania złożonego przez Klienta za pomocą Serwisu Internetowego. Zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą może nastąpić również poza Serwisem Internetowym, szczególnie na podstawie kontaktu mailowego lub telefonicznego, w zależności od szczegółowych ustaleń stron. O ile Klient i Usługodawca nie uzgodnią inaczej, Umowa zawarta w takiej formie podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu, z którym Klient może się zapoznać najpóźniej przed zawarciem Umowy.
 2. Zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą następuje zwykle według poniższego schematu:
 1. Klient składa zapytanie dotyczące Kursu, na który chciałby się zapisać, np. telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zgodnie z pkt. 4.4 Regulaminu.
 2. Na podstawie otrzymanego zapytania Usługodawca przygotowuje dla Klienta ofertę zawarcia Umowy i przedstawia ją Klientowi do akceptacji, na przykład telefonicznie lub w drodze korespondencji mailowej. W razie niejasności co do przedmiotu zapytania Klienta, Usługodawca może zadać Klientowi najpierw dodatkowe pytania w celu lepszego poznania jego potrzeb i dopasowania oferty.
 3. W przypadku akceptacji oferty przez Klienta, Umowa zostaje zawarta. 
 4. W przypadku dodatkowych uzgodnień, Umowa zostaje zawarta, gdy Klient i Usługodawca dojdą do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.
 1. Informacje o dostępnych Kursach, które mogą być przedmiotem Umowy, podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności przed rozpoczęciem składania zapytania za pomocą Formularza Kontaktowego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Kursach podane na stronach Martinschool.pl, w szczególności ich opisy, terminarze, program oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Kursu wskazana w ofercie składanej Klientowi przez Usługodawcę podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie Kursu wraz z podatkami, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem Umowy z Usługodawcą (to jest przed akceptacją otrzymanej oferty przez Klienta).
 3. Akceptując ofertę Usługodawcy, Klient powinien dodatkowo przekazać co najmniej następujące dane umożliwiające realizację Umowy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem również pełną nazwę firmy i numer NIP. Klient obowiązany jest także wybrać sposób płatności i okres trwania Kursu, w zależności od przedstawionych mu przez Usługodawcę opcji. W przypadku braku niektórych informacji, Klient zostanie poproszony o ich uzupełnienie przed rozpoczęciem Kursu.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed zawarciem Umowy oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń dotyczących Umowy na piśmie, w zależności od sposobu i miejsca nawiązania współpracy.
 5. W razie braku odmiennych uzgodnień między Klientem i Usługodawcą, przyjmuje się następujące zasady rozliczeń za Kursy:
 1. Klient dokonuje płatności z góry za wybrany przez siebie Kurs – pakiet spotkań, w których może uczestniczyć w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 
 2. Klient dokonuje płatności na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę na początku okresu rozliczeniowego (do 10. dnia miesiąca, w którym przeprowadzane są Kursy). 
 3. Klient może dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy lub gotówką w siedzibie Usługodawcy. 
 4. Płatność powinna wpłynąć do Usługodawcy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta faktury. W razie braku otrzymania płatności, obok innych środków prawem przewidzianych, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Umowy (przeprowadzania dla Klienta spotkań) do czasu otrzymania zaległej płatności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 5. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie staje się skuteczne z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie Umowy w trakcie okresu rozliczeniowego nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu płatności ani nie zwalnia z obowiązku zapłaty za spotkania pozostałe do końca tego okresu. Poniższy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta), szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość oraz prawa wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów uzasadniających rezygnację z Kursu.
 6. Wypowiedzenie powinno zostać złożone drogą poczty elektronicznej (e-mail) albo w wiadomości SMS przesłanej do Usługodawcy.
 7. W razie braku wypowiedzenia Klienta złożonego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, Umowa automatycznie przedłuża się na kolejny okres rozliczeniowy zgodnie z pierwotnym pakietem spotkań wybranym przez Klienta.
 8. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 11 Regulaminu, a także prawa wypowiedzenia Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 5.7 lit. e) Regulaminu, Klient może również przepisać uczestnictwo w Kursie na wskazaną przez siebie osobę trzecią. W tym celu Klient powinien skontaktować się wcześniej z Usługodawcą oraz podać dane kontaktowe osoby wstępującej w prawa i obowiązki Klienta z tytułu zawartej Umowy. Klient może także ustalić z Usługodawcą przeniesienie praw do udziału w Kursie poprzez wystawienie Vouchera opiewającego na pozostałe w ramach zakupionego pakietu spotkania.
 9. OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA KURSÓW
 1. Kursy prowadzone są zgodnie z ogólnymi warunkami wynikającymi z niniejszego punktu 6. Regulaminu oraz zgodnie z zakresem i programem Kursu wskazanym Klientowi w ofercie Usługodawcy przed zawarciem Umowy.
 2. Przed rozpoczęciem Kursu lub też między poszczególnymi spotkaniami konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Usługodawcą, szczególnie w zakresie miejsca i terminów spotkań z Lektorami. W takim wypadku Kurs przeprowadzany jest na warunkach uzgodnionych szczegółowo przez Klienta i Usługodawcę już po zawarciu Umowy.
 3. Kursy dzielą się na pojedyncze spotkania prowadzone przez Lektorów zgodnie z terminarzem spotkań uzgodnionym z Klientem. Usługodawca, jak i Lektorzy dokładają należytej staranności, aby Kursy prowadzone były w sposób rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi standardami.
 4. W zależności od ustaleń z Klientem, spotkania w ramach Kursu odbywać mogą się stacjonarnie (z dojazdem do Klienta) albo zdalnie (rozmowa wideo z Lektorem). W przypadku Kursów przeprowadzanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Klient odpowiedzialny jest za zapewnienie, że posiada warunki techniczne umożliwiające udział w spotkaniu (np. sprawny mikrofon, słuchawki, kamera oraz stabilne łącze internetowe). Klient ponosi we własnym zakresie koszt transmisji danych wymaganych do udziału w Kursie on-line na podstawie umowy zawartej ze swoim dostawcą Internetu.
 5. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Kursu w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych wypadkami losowymi, chorobą Lektora itd.), Usługodawca zobowiązuje się do przesunięcia spotkania na inny uzgodniony z Klientem termin. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu.
 6. Klient ma prawo do zmiany ustalonego terminu spotkania z Lektorem, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie zmiany terminu powinno zostać przekazane Lektorowi lub Usługodawcy najpóźniej 24 godziny przed planowym terminem spotkania. W przeciwnym razie Klient będzie musiał ponieść koszt nieodwołanego w terminie spotkania. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków, gdy odwołanie zajęć następuje z przyczyn leżących po stronie Lektora lub Usługodawcy. Poniższy punkt Regulaminu nie ma również na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek ustawowych praw Konsumentów (oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta), szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od Umowy na odległość.
 7. Usługodawca zapewnia, że każdy Lektor dokłada należytych starań, aby wiedza, informacje i treści przekazywane w ramach Kursów były użyteczne, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi standardami. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi w sposób wyraźny ani dorozumiany, że Kursy okażą się przydatne do osiągnięcia celów oczekiwanych przez Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że postępy jego nauki zależą przede wszystkim od czynników, na które Usługodawca i Lektorzy nie mają wpływu, a leżą one po stronie Klienta, takich jak ilość włożonego czasu i własnego zaangażowania w przyswojenie wiedzy i umiejętności przekazywanych przez Lektorów w trakcie Kursu.
 8. Żadne postanowienie niniejszego punktu 6. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta), szczególnie w zakresie reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia albo prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
 9. WARUNKI ZAKUPU I KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW
 1. Zakup Vouchera następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 4.7 Regulaminu.
 2. Voucher zastępuje środki pieniężne o wartości na nim zapisanej i umożliwia jego posiadaczowi dokonanie płatności tytułem Umowy zawieranej z Usługodawcą. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia Kursów Usługodawcy.
 3. Ceny Voucherów widoczne na stronie Serwisu Internetowego są podane w złotych polskich. O łącznej cenie Vouchera wraz z należnymi podatkami oraz o kosztach dostawy (w przypadku Vouchera papierowego), a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli zakupu Vouchera.
 4. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Usługodawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży Vouchera między Klientem a Usługodawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży Vouchera następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.4 Regulaminu. Informacja o dokonanym zakupie Vouchera jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.
 6. Usługodawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności za zakup Vouchera w jeden z następujących sposobów:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  2. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą rozliczanych za pośrednictwem serwisu internetowego Dotpay.pl – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.dotpay.pl. Obsługą płatności zajmuje się spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
 7. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Vouchera.
 8. Voucher ma formę papierową lub elektroniczną. Klient dokonuje wyboru formy Vouchera przed dodaniem Vouchera do elektronicznego koszyka.
 9. W zależności od wyboru Klienta, Voucher papierowy zostaje dostarczony przez Usługodawcę za pomocą przesyłki kurierskiej bądź udostępniony Klientowi do odbioru osobistego pod adresem: ul. Bukowińska 24C/9, 02-703 Warszawa.
 10. Voucher elektroniczny zostaje wysłany jako plik komputerowy na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Voucher elektroniczny przeznaczony jest do odczytania na urządzeniu elektronicznym przy pomocy odpowiedniego oprogramowania obsługującego dany format pliku.
 11. Termin dostawy lub udostępnienia Vouchera do odbioru przez Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy, chyba że w trakcie składania Zamówienia wskazano krótszy termin.
 12. Wykorzystanie Vouchera możliwe jest na warunkach określonych szczegółowo dla danego Vouchera, w tym również w opisie Vouchera na stronie Serwisu Internetowego. 
 13. Każdy Voucher opiewa na określoną kwotę oraz posiada swój termin ważności, przed upływem którego powinien zostać zrealizowany do opłacenia Kursu. W celu użycia Vouchera, wystarczy skontaktować się z Usługodawcą oraz okazać Voucher najpóźniej przed opłaceniem pierwszego okresu rozliczeniowego za Kurs.
 14. Voucher powinien zostać zrealizowany w całości za jednym razem. Niewykorzystane środki na Voucherze nie podlegają wypłacie w gotówce. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta), przyznanych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 15. Posiadacz Vouchera ma prawo wykorzystać Voucher na Kurs, którego cena przewyższa wartość, na jaką opiewa Voucher. W takim wypadku posiadacz obowiązany będzie uregulować różnicę między wartością Vouchera a ceną Kursu zgodnie z udostępnianymi przez Usługodawcę sposobami płatności.
 16. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY
 1. Treści, prezentacje i materiały udostępniane Klientowi w trakcie świadczenia usług przez Usługodawcę (np. w ramach Kursów) mogą stanowić przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 2. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści, prezentacji i materiałów przesyłanych, nadawanych, wyświetlanych, odtwarzanych lub w inny sposób udostępnianych Klientowi w ramach Kursów. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania tych treści, prezentacji i materiałów jakąkolwiek techniką oraz ich rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionych mu treści, prezentacji i materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 4. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych i graficznych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie. Usługobiorcy udzielana jest jedynie licencja niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa do sublicencjonowania na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, wyłącznie w zakresie koniecznym dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności zgodnie z ich tematyką, przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem.
 6. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego oraz poczta elektroniczna (e-mail: office@martinschool.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące Kursów oraz korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 1. REKLAMACJE USŁUG
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli usługi nie zostały wykonane albo zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące Umów zawartych z Usługodawcą, w tym przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące Kursów prowadzonych przez Lektorów, powinny być składane niezwłocznie po wystąpieniu nieprawidłowości i bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: office@martinschool.pl) bądź pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Bukowińska 24C/9, 02-703 Warszawa.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. W razie braku lub niejasności niektórych informacji, Usługodawca może poprosić Klienta o dodatkowe wyjaśnienia na temat sprawy.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (2) umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt. 11.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: office@martinschool.pl) bądź pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Bukowińska 24C/9, 02-703 Warszawa. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. Voucher) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z nich;
  2. dla pozostałych umów (np. Umowy dotyczącej Kursu) – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Jeżeli przedmiotem umowy była sprzedaż rzeczy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić tę rzecz Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres
  Usługodawcy: ul. Bukowińska 24C/9, 02-703 Warszawa.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  3. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Zastrzeżenie, o którym mowa w poniższym punkcie Regulaminu, ma zastosowanie w szczególności do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy dotyczącej Kursu, w przypadku gdy do momentu odstąpienia od Umowy zostały na życzenie Konsumenta przeprowadzone pierwsze spotkania z Lektorami.
 8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym – jeżeli dotyczy – koszty dostawy rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Usługodawcę). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 9. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy/Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.
 5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę/Klienta niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również Klienta niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Usługobiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego zapytania lub Zamówienia. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji umowy na czas trwania weryfikacji.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę dotyczącą prowadzenia Kursu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 6. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy, a w razie braku zawarcia Umowy, nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z tą Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy, spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy; zmiany w zakresie świadczonych usług; dodania lub usunięcia usług; wprowadzenia nowych opłat za korzystanie z Serwisu lub podwyższenia obecnych; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku gdy zmieniony Regulamin ma wpłynąć na realizację zawartych z Usługodawcą umów o charakterze ciągłym, nowy Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca/Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca/Klient będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Usługobiorca/Klient będący Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Martinschool.pl